خانوم معلم کار و فناوری

۱ مطلب با موضوع «بارم بندی امتحانات حرفه و فن پایه 2و3» ثبت شده است

۱۳
آذر

 

                                           بارم بندی امتحانات حرفه و فن پایه دوم راهنمایی

 

ردیف

                             نام واحد

 

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت شهریور

1

فناوری و سیستم

1/75

0/5

0/75

2

کاربابرق

الکترونیک

1/25

0/25

0/5

1

3

بهداشت

1/75

0/5

1

4

کار با چوب

1/5

0/25

0/5

5

کار با فلز

1/5

0/25

0/5

6

ساختمان سازی

 

1

1

7

خوراک

پوشاک

 

0/75

0/75

0/75

0/25

8

کشاورزی

دامپروری

صنایع غذایی

 

1/25

1

1/25

0/75

0/75

0/75 

                                            بارم بندی امتحانات حرفه و فن سوم راهنمایی

 

ردیف

                             نام واحد

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت شهریور

1

فناوری و سیستم

1/5

0/5

0/75

2

کار با برق

الکترونیک

0/75

0/75

0/5

 

1

3

بهداشت

2

0/25

1

4

کار با چوب

1

0/25

0/5

5

خودرو و شیر الات

2

0/5

1

6

ساختمان سازی

 

1/25

0/5

7

خوراک

پوشاک

 

0/75

0/75

0/5

0/5

8

باغبانی

دامپروری

صنایع غذایی

 

1/25

1/25


0/75
0/75

0/75


0/75


 

  • خانوم معلم ..