خانوم معلم کار و فناوری

۱ مطلب با موضوع «مناسبتهای ملی و مذهبی» ثبت شده است

۲۶
شهریور


هر چند حال و روز زمین و زمان بد است

یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است

حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای

آنجا برای عشق شروعی مجدد است

,

  • خانوم معلم ..